PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

Anlayışımız;

Özel amaçlı  incelemelerle  ilgili yaklaşımımız

 

1. Şirketinizin defter ve belgeleri üzerinde inceleme ve karşıt inceleme yapılmak suretiyle hasılat ve giderlerin doğrulukları ile gerçeğe ve mevzuata uygunluklarının tespit edilmesi;

 

2. Değerleme, amortisman, yatırım indirimi ile diğer indirim ve istisna tutarlarının doğru ve mevzuata uygun bir biçimde hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi;

 

3. Kayıtların genel muhasebe kurallarına ve mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığının, mali tablolara doğru olarak aktarılıp aktarılmadığının, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin doğru olarak tespit edilip edilmediğinin araştırılması;

 

4. Gerektiğinde kaydi envanter ve randıman tespiti çalışmaları yapılarak beyan edilen gelirin doğruluğunun denetlenmesi ,

 

5. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin şirket yöneticileri ile görüşülerek gerekli düzeltmelerin yaptırılması,

 

6. Şirketin kesin mali tabloları hazırlandıktan sonra, vergi matrahı ve kurumlar vergisi hesaplamasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve ilgili Yeminli Mali Müşavirimiz tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin onaylanması,

 

7. Tasdik işlemi sonucunda yapılan çalışmanın sonuçlarını özetleyen ve ilgili Yeminli Mali Müşavirimizi müştereken ve müteselsilen sorumlu kılan Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporu'nun hazırlanması ve süresinde ilgili vergi dairesine ve şirketinize verilmesi,

 

8. Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikinin amacı ile sınırlı olmak üzere aylık olarak verilen KDV ve muhtasar beyannamelerin örnekleme yolu ile kontrol edilmesi,

 

9. Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikinin amacı çerçevesinde yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunulması

 

10. Yukarıdaki konularda denetim sırasında ya da sonrasında ihtiyacınız olacak alanlarda, bu konularla sınırlı olmak üzere danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Prosedürlerin Sınırı

 

11. Denetim ve incelemelerde  amaç, risklerin genel olarak ortaya konması olduğu için, bilgi toplanması prosedürümüz, genel kabul görmüş vergi denetimi standartlarına göre yürütülen tam tasdik çalışmalarına göre daha dar kapsamlı olacaktır. Ayrıca şirket tarafından bize sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olacağını varsaydığımızı ve aksine bir durumda sorumluluk kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

 

12. Bilgi toplama ve denetim işimiz tutar ve mahiyet itibariyle önemli kalemler üzerinde yoğunlaşacaktır. Diğer konularda daha çok şirket yetkilileriyle görüşmelere ve analitik gözlemlere dayalı özet bir inceleme yoluna başvurulacaktır.

 

Bu konuda şirketler grubunda yapılacak çalışma, belgeler bize açık olduğu sürece kapsama dahil  şirket adına yazılmış bulunan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının değerlendirilmesini, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesini, şirketlerin mali açıdan kullanılabilir zararlarının saptanmasını, finansman gider kısıtlaması ve benzeri vergi uygulamalarının değerlendirilmesini kapsar.  Hedef şirketin hisse devri sırasında izlenecek yollara ilişkin alternatiflerin sunulması ve değerlendirilmesi ve verilecek hizmetin kapsamı dahilindedir.

 

Gizlilik

 

13. Hizmetlerimiz sözleşmemizde belirtilen amaçlar doğrultusunda verilmektedir. Alınan bilgi ve görüşlerin Makro Çözüm Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. nin yazılı izni olmaksızın tarafınızdan çoğaltılması, dağıtımı ve diğer izinsiz kullanımı veya üçüncü şahıslara aktarılması kesinlikle yasaktır.

 

14. Gerekli hizmeti verebilmemiz için şirket faaliyetlerine ilişkin olarak bize sağlanan ve gizli olduğu yazılı olarak belirtilmiş olan hiçbir bilgi yazılı onayınız olmadan üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Bu kısıtlama genellikle kamuya açık olan bilgiler ile kanun uyarınca bildirim yükümlüğünde bulunduğumuz hususları kapsamamaktadır.

 

Sorumluluk sınırlaması

 

15. Hizmetlerimizin ifasında elimizden gelen tüm dikkat ve özen gösterilecektir.

 

16. Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müşavirler, tasdik ettikleri beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını teşkil eden defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyannamesini tasdik ettikleri mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasından sorumludurlar. Belgelerin yasal süresi içerisinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması sorumluluk kapsamındadır. Bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğuna dahildir. Bu çerçevede yeniden değerleme, amortisman tutarları, yatırım indirimi, her türlü istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri tutarların vergi mevzuatı çerçevesinde doğru olarak tesbit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak değerlemelerinin yapılması, kaydi envanterin sağlanması ve randıman tespitlerinin yapılması yeminli mali müşavirliğimizin sorumluluğunda olacaktır.

17. Yeminli Mali Müşavirlerin yanı sıra çeşitli deneyim düzeylerinde ve mali sektörde eğitim görmüş ve tecrübeli diğer yardımcı elemanlarımız da çalışmanın gerektirdiği yoğunlukta, sürekli olarak çalışma ekibimizde görev alacaklardır.

 

 

 

Zamanlama

 

18 Yeminli Mali Müşavir nezaretinde görevlendirilecek ekibin yıl içinde tarihleri kararlaştırılacak ziyaretleri ile yerine getirilecektir.

 Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikini ilgilendiren ve tasdik hizmeti sorumluluğunu yürütecek sorumlu personelimizin bilgi seviyesine göre kendisinden beklenen günlük sorularınızın cevaplanması verilecek hizmetin kapsamı içinde yer almaktadır.

İş yapış tarzımızdaki genel yaklaşım, müşterilerimizi bir iş ortağı olarak görmek, deneyim, uzmanlık ve kaynaklarımızı kullanarak her iki tarafın da yarar sağlayacağı uzun süreli bir ilişki kurmaktır. Bu çerçevede, denetimin başlatılması, denetim sonuçları, düzeltilmesi gereken hususlar, vergi uygulamalarında ortaya çıkabilecek avantajlar, dönem sonunda yapılan işin değerlendirilmesi yapılacak olan toplantılarla tarafınıza iletilecektir.

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmetinin kapsamı içinde yer almayan ancak vergi ve mali hukuk ile ilgili gerek duyulan her konuda şirketimizin danışmanlığımıza başvurulabilir. Size tam tasdik hizmeti sağlayacak olan uzmanlarımız, sorunlarınızın çözümü için sizi şirketimizde konunun uzmanı olan gruba en kısa süre içinde yönlendirecektir.